Regulamin

DLA KURACJUSZY SKIEROWANYCH Z NFZ


1.    Kuracjusz skierowany na leczenie uzdrowiskowe powinien posiadać:

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ
 • dowód osobisty
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • stale przyjmowane leki w ilościach wystarczających na czas pobytu
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych
 • ewentualnie strój  kąpielowy

2.    Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium kuracjusz zgłasza się do recepcji w celu zameldowania i przydziału pokoju, a następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim, gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.

3.    Pobyt w Sanatorium ENERGETYK rozpoczyna się od obiadu w dniu rozpoczęcia pobytu i kończy śniadaniem w dniu zakończenia pobytu.
4.    Późniejszy przyjazd Kuracjusza na leczenie bądź wcześniejszy wyjazd, niż oznaczony w skierowaniu nie uprawnia Kuracjusza do uzyskiwania od zarządu placówki dodatkowych świadczeń określonych w umowie z płatnikiem lub zmniejszenia kosztów pobytu. 
5.    Należność za pobyt uwarunkowaną rodzajem przydzielonego pokoju i zabiegi uiszcza się w recepcji Sanatorium ENERGETYK w pierwszym dniu pobytu. 
6.    Informacje na temat warunków zakwaterowania w Sanatorium ENERGETYK, płatności, korzystania z telefonów, regulacji porządkowych oraz spraw technicznych, itp. udzielane są przez pracownika recepcji. 
7.    Informacje na temat badań lekarskich, zabiegów i inne informacje dotyczące spraw medycznych udzielane są przez pielęgniarki dyżurne. 
8.    Kuracjusz przebywający na leczeniu ma prawo do:

 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • wyrażania zgody na korzystanie z określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • wyżywienia zgodnego ze swoim stanem zdrowia (dieta) w ramach stawki żywieniowej obowiązującej w Sanatorium ENERGETYK.

9.    Kuracjusz przyjęty na leczenie do Sanatorium ENERGETYK poddany jest badaniu i ocenie pod kątem możliwości leczenia i rehabilitacji w ciągu 24 godz. od momentu przybycia. 
10.    W trakcie badania wstępnego lekarz ocenia stan zdrowia kuracjusza i ustala program leczenia balneologicznego, farmakologicznego oraz rehabilitacji, a ponadto określa dietę kuracjusza.
11.    Zabiegi lecznicze są przepisywane wyłącznie przez lekarza prowadzącego, według ściśle określonych wskazań i zgodnie z warunkami umów zawartych z płatnikami za świadczenia. Wszelkie zmiany w układzie zabiegów i korekty zleceń lekarskich mogą być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą lekarza prowadzącego leczenie .
12.    Karta ze zleconymi przez lekarza zabiegami, przyjmowana jest od kuracjuszy przez pielęgniarki w dyżurce pielęgniarek a następnie przekazywana do planowania w Bazie Zabiegowej, gdzie ustalany jest ścisły harmonogram realizacji zabiegów.
13.    Po zaplanowaniu realizacji zabiegów, karty zabiegów przekazywane są do dyżurki pielęgniarek, gdzie w ustalonym czasie są odbierane przez kuracjuszy.

14.    Inne procedury medyczne niezbędne w procesie leczenia pacjenta (badania EKG i inne konsultacje) są realizowane na bieżąco w Sanatorium na podstawie skierowania lekarza prowadzącego.
15.    Zabiegi lecznicze zaordynowane Kuracjuszom przez lekarza prowadzącego są wykonywane zgodnie z indywidualnym harmonogramem wykonywania zabiegów przez okres pobytu z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych.
16.     Istnieje możliwość dokupienia zabiegów –wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.
17.    Samowolna zmiana pory zabiegu skutkuje utratą zabiegu. 
18.    Rezygnacja z planowanych zabiegów możliwa jest z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę. 
19.    W przypadku rezygnacji z opłaconych zabiegów pełnopłatnych (dodatkowych), istnieje możliwość zrekompensowania nadpłaty innymi zabiegami zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego i obowiązującym cennikiem. 
20.    Wymiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi między Kuracjuszami jest niedopuszczalna. 
21.    Kuracjusz powinien ściśle przestrzegać wskazań lekarskich. Zabiegi nieodpowiednio pobrane mogą być szkodliwe dla zdrowia. Niedopuszczalne jest więc zmienianie czasu trwania i rodzaju zabiegu zleconego przez lekarza prowadzącego. 
22.    Codzienne zabiegi pielęgniarskie tj.: pomiary parametrów biologicznych,  wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków, itp. wykonywane są w dyżurce pielęgniarek. 
23.    Turnus sanatoryjny kończy się badaniem lekarskim, po przeprowadzeniu którego lekarz wystawia kartę informacyjną, celem jej przedłożenia lekarzowi prowadzącemu w miejscu zamieszkania kuracjusza.
24.    Sanatorium ENERGETYK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do sanatorium przez Kuracjusza, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo gdy powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, albo go odwiedzała. W związku z tym nie należy zabierać na zabiegi przedmiotów majątkowych, które mogły ulec zniszczeniu w trakcie tych zabiegów lub pozostawiać ich bez osobistego dozoru. 
25.    Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu Sanatorium.
26.    W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną. 
27.    Kuracjuszowi przebywającemu na leczeniu wolno stosować tylko te leki, które zaordynował lekarz pracujący w Sanatorium ENERGETYK oraz te, które zażywa na stałe. 
28.    Wypisanie z Sanatorium ENERGETYK następuje gdy:

 • okres trwania turnusu dobiegnie końca,
 • na uzasadnione żądanie Kuracjusza
 • Kuracjusz w sposób rażący narusza regulamin porządkowy.

29.    Kuracjusz może prosić o skrócenie pobytu w sanatorium tylko z ważnych powodów tj, zgon w rodzinie, choroba itp, Wówczas  należy złożyć pisemne oświadczenie minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

30.    O skróceniu pobytu przez Kuracjusza powiadamia się organ wydający skierowanie na leczenie. 
31.    Wniosek o uzyskanie przepustki z Sanatorium ENERGETYK w sytuacjach losowych należy złożyć lekarzowi prowadzącemu z dwudniowym wyprzedzeniem. 
32.    W okresach pobytu Kuracjusza poza obiektem Sanatorium ENERGETYK, Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, szkody przez niego wyrządzone oraz za pogorszenie się jego stanu zdrowia. 
33.    Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz środków odurzających w czasie leczenia jest zabronione. Używanie alkoholu i środków odurzających stanowi podstawę do relegowania Kuracjusza. 
34.    Cisza nocna w Sanatorium  ENERGETYK obowiązuje w godzinach od 2200 - 600 . Kuracjusz przebywający na podstawie skierowania z NFZ ma obowiązek przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej. 
35.    Kuracjusz w godzinach 2200 - 600 jest zobowiązany do zachowania się w sposób nie naruszający ciszy nocnej. 
36.    Kuracjusz przebywając na terenie Sanatorium ENERGETYK zobowiązany jest do zachowania przepisów ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów porządkowych. 
37.    Kuracjuszom przebywającym w Sanatorium ENERGETYK zabrania się:

 • dostrajania i samodzielnego naprawiania sprzętu radiowo-telewizyjnego, urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i innych,
 • korzystania w pokojach z własnych grzejników, grzałek, żelazek,
 • wynoszenia ze stołówki zastawy stołowej i sztućców
 • wprowadzania na teren obiektu zwierząt.

38.    Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń należy zgłaszać w recepcji.

39.    Osoby przebywające w Sanatorium ENERGETYK odpowiadają za wyrządzone szkody z własnej winy. Decyzję o obciążeniu sprawcy kosztami powstałej szkody podejmuje Dyrektor Sanatorium ENERGETYK.
40.    Kuracjusz powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
41.    Klucz od zajmowanego pokoju należy pozostawić w recepcji przy każdym opuszczaniu budynku Sanatorium ENERGETYK. 
42.    Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie Kuracjusza prawa do dalszego pobytu w Sanatorium ENERGETYK, z przekazaniem informacji o przyczynie wydalenia do instytucji kierujących i finansujących pobyt leczniczy. 
43.    W dniu wyjazdu Kuracjusz opuszczający Sanatorium ENERGETYK zobowiązany jest do zgłoszenia się do pielęgniarek dyżurnych i pokojowych w celu dopełnienia formalności porządkowych związanych z opuszczeniem zajmowanego pomieszczenia oraz uzyskania dokumentacji medycznej, a także w recepcji, w celu sfinalizowania rozliczeń. 
44.    Każdy Kuracjusz winien zapoznać się z obowiązującym w Sanatorium ENERGETYK regulaminem porządkowym oraz potwierdzić ten fakt na piśmie w dokumentacji medycznej.